Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ê-cốt) cái lều