Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tủ (có nhiều ngăn hoặc có giá để đựng, để trưng bày)
  a china cabinet
  tủ đựng bát đĩa sứ
  vỏ (máy thu thanh, máy thu hình…)
  (cách viết khác the Cabinet) nội các, chính phủ

  * Các từ tương tự:
  cabinet-maker, cabinet-making, cabinet-work