Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hội đồng
  city council
  hội đồng thành phố
  a council of elders govern the tribe
  một hội đồng bô lão cai quản bộ lạc

  * Các từ tương tự:
  council estate, council flat, Council for Mutual economic Assitance (Comecon), council house, Council of Economic Advisors (ECA), council-chamber, council-hall, councillor, councilman