Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

directorate /di'rektərət/  /dai'rektərət/

  • Danh từ
    chức giám đốc
    ban giám đốc