Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Ban giám đốc

    * Các từ tương tự:
    directorship