Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congregation /,kɒngri'gei∫n/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    giáo đoàn

    * Các từ tương tự:
    Congregational, congregationalism, congregationalist