Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc họp
  morning assembly is held in the school hall
  cuộc họp buổi sáng tiến hành ở hội trường của trường
  assembly rooms
  phòng họp
  hội nghị; hội đồng
  the motion was put to the assembly
  bản kiến nghị được đưa ra trước hội nghị
  the national assembly
  quốc hội
  sự lắp ráp; bộ phận lắp ráp
  the assembly of cars is often done by machines
  việc lắp ráp xe hơi thường làm bằng máy
  an assembly plant
  xưởng lắp ráp
  the tail assembly of an aircraft
  bộ phận đuôi của máy bay
  hiệu lệnh tập hợp (bộ đội)

  * Các từ tương tự:
  assembly drawing, assembly language, assembly line, assembly listing, assembly program, assembly routine, assembly shop, assembly-room, assemblyman