Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assembly line /ə'semblilain/  

  • Danh từ
    dây chuyền lắp ráp