Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (đôi khi xấu)
    bầy, đám, lũ
    horde of fans
    những đám người hâm mộ