Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ ăn thường ngày (của một người, một cộng đồng)
  đồ ăn thường ngày gồm có cơm, rau và cá của người Nhật
  (y học) chế độ ăn uống; chế độ ăn kiêng
  a salt-free diet
  chế độ ăn kiêng không có muối
  hội nghị chính trị; hội nghị tôn giáo
  (thường Diet) nghị viện (ở một số nước)
  diet of something
  (số ít)
  sự thừa thãi đến mức làm chán ngấy
  the constant diet of soap operas on TV
  sự thừa thãi các mục kịch Muôn mặt đời thường trên TV đến mức làm chán ngấy
  [be (go; put) somebody] on a diet
  ăn kiêng
  the doctor says I've got to go on a diet
  bác sĩ bảo tôi phải theo chế độ ăn kiêng
  Động từ
  [bắt] ăn kiêng
  anh phải ăn kiêng và tập thể dục nhiều hơn nữa

  * Các từ tương tự:
  dietary, dietary law, dietetic, dietetics, dietician, dietitian