Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsistence /səb'sistəns/  

 • Danh từ
  sự sống, sự tồn tại
  reduced to subsistence on bread and water
  chỉ sống bằng bánh mì và nước lã
  subsistence farming
  nông nghiệp tự túc, nông nghiệp chỉ đủ sống qua ngày
  a subsistence wage
  đồng lương chỉ đủ sống qua ngày

  * Các từ tương tự:
  Subsistence agriculture, subsistence crop, Subsistence expenditures, subsistence level, Subsistence wage