Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền xe, tiền đò, tiền vé
  travel at half fare
  đi tàu xe vé giảm nửa tiền
  khách đi xe (nhất là xe tắc xi)
  Danh từ
  thức ăn (trong bữa ăn)
  simple fare
  thức ăn đạm bạc
  Động từ
  tiến bộ; sống, làm ăn
  how did you fare while you were abroad?
  trong thời gian ở nước ngoài anh đã làm ăn ra sao?

  * Các từ tương tự:
  fare-stage, farewell