Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chế độ
  democratic regime
  chế độ dân chủ
  như regimen

  * Các từ tương tự:
  regimen, regiment, regimental, regimentals, regimentation