Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dietician /,daiə'ti∫n/  

  • Danh từ
    (cách viết khác dietitian)
    thầy thuốc chuyên khoa ăn uống