Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legislature /'ledʒisleit∫ə[r]/  

  • Danh từ
    cơ quan lập pháp