Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường Senate)
    Thượng viện (ở Pháp, Mỹ, Úc…)
    ban điều hành (ở một số đại học)
    (sử học) Hội đồng nhà nước (cổ La Mã)