Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regimen /'redʒimən/  

 • Danh từ
  (y học)
  chế độ (ăn uống, luyện tập…)
  put a patient on a regimen
  bắt bệnh nhân theo một chế độ

  * Các từ tương tự:
  regiment, regimental, regimentals, regimentation