Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regimental /redʒi'məntl/  

 • Tính từ
  (thngữ)
  [thuộc] trung đoàn
  regimental headquarters
  sở huy trung đoàn

  * Các từ tương tự:
  regimentals