Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regimentals /redʒi'məntlz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    quân phục trung đoàn