Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regimentation /redʒimən'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự tổ chức chặt chẽ thành từng nhóm