Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstain /əb'stein/  

 • Động từ
  kiêng, nhịn
  abstain from alcohol
  kiêng rượu
  từ chối không bỏ phiếu
  năm thành viên bỏ phiếu tán thành đề nghị, mười hai bỏ phiếu chống và ba từ chối không bỏ phiếu

  * Các từ tương tự:
  abstainer, abstaining