Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstaining /əb'steiniɳ/  

  • Danh từ
    sự kiêng khem