Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstainer /əb'steinə[r]/  

  • Danh từ
    người kiêng rượu
    a total abstainer
    người kiêng rượu hoàn toàn