Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dietetic /,daiə'tetik/  

  • Tính từ
    [thuộc] chế độ ăn uống

    * Các từ tương tự:
    dietetics