Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nourishment /'nʌri∫mənt/  

  • Danh từ
    đồ ăn; thực phẩm