Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chất bổ; sự bổ dưỡng
  there's no much sustenance in a glass of orange squash
  trong một cốc nước cam chẳng có mấy chất bổ
  weak from lack of sustenance
  yếu vì thiếu bổ dưỡng