Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maintenance /'meintənəns/  

 • Danh từ
  sự giữ, sự duy trì
  maintenance of good relations between countries
  sự giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa các nước
  price maintenance
  sự giữ vững giá cả
  tiền chu cấp
  he has to pay maintenance to his ex-wife
  anh ta phải trả tiền chu cấp cho người vợ cũ

  * Các từ tương tự:
  maintenance order