Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

groceries /'grəʊsəriz/  

  • Danh từ
    (số nhiều) hàng khô