Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật học) giống chó su (Trung Quốc)
  Danh từ
  (từ lóng) thức ăn

  * Các từ tương tự:
  chow mein, chow-chow, chowder