Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chowder /'t∫aʊdə[r]/  

  • Danh từ
    món sô-đơ (món xúp đặc hoặc món hầm với cá và rau)
    clam chowder
    món sô-đơ trai