Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chow mein /'t∫aʊ'mein/  

  • Danh từ
    món mì xào (Trung Quốc)