Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chow-chow /'tʃau'tʃau/  

  • Danh từ
    mứt hổ lốn (vỏ cam, gừng...)