Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    những thứ ăn được; thức ăn
    edibles such as vegetables and meat
    những thức ăn như rau và thịt chẳng hạn