Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ăn được; ăn ngon
  our school meals are hardly eatable
  bữa ăn ở trường chúng tôi thật khó ăn

  * Các từ tương tự:
  eatables