Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palatable /'pælətəbl/  

 • Tính từ
  ngon
  (nghĩa bóng) dễ chịu; thú vị
  the truth is not always palatable
  sự thật không phải lúc nào cũng dễ chịu

  * Các từ tương tự:
  palatableness