Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palatableness /pælətə'biliti/  

  • Danh từ
    vị ngon
    (nghĩa bóng) tính làm dễ chịu, tính làm khoan khái
    tính có thể chấp nhận được