Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

livelihood /'laivlihʊd/  

  • Danh từ
    cách sinh nhai, sinh kế
    farming is his sole livelihood
    nghề nông là sinh kế độc nhất của ông ta