Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cỏ khô (cho súc vật)
    (khẩu ngữ hoặc đùa) thức ăn (cho ngưlời)
    enough provender for the party
    đủ thức ăn cho bữa tiệc