Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cỏ khô, thức ăn khô (cho gia súc)

    * Các từ tương tự:
    fodderless