Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fodderless /'fɔdəlis/  

  • Tính từ
    không có cỏ khô (cho súc vật)