Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nông nghiệp)
    cỏ ủ tươi (trong hầm ủ tươi, để nuôi súc vật vào mùa đông)