Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foodstuff /'fu:dstʌf/  

  • Danh từ
    thực phẩm
    essential foodstuffs
    các thực phẩm thiết yếu