Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cỏ khô (cho súc vật ăn)
  hit the hay (sack)
  xem hit
  make hay of somebody (something)
  làm đảo lộn lung tung
  she made hay of my argument
  cô ta làm lý lẽ của tôi rối tung lên
  make hay while the sun shines
  tận dụng cơ hội

  * Các từ tương tự:
  hay fever, hay harvest, hay haverst, hay time, hay-box, hay-drier, hay-fork, hay-mow, hay-rack