Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (y học) chứng sổ mũi mùa