Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vựa cỏ khô, nơi đánh đồng cỏ khô