Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái chĩa để xóc dỡ cỏ khô