Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ấm giỏ độn cỏ khô (ủ cơm...)