Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (như) hay

    * Các từ tương tự:
    hay làm