Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hay haverst /'hei'hɑ:vist/  

  • Danh từ
    vụ cắt cỏ