Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    toa chở cỏ khô
    máng để cỏ khô (cho súc vật ăn)